ฟุต ฟิต ฟอร์ ไฟว์ เรียนภาษาอังกฤษ ตอน หลักการใช้ with วิธีการง่ายๆในการเลือกใช้ ซึ่งทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า with กับ by เป็น prepositions ที่อยู่ระหว่างคำ 2 คำ เพื่อแสดงถึงความเกี่ยวพันของคำที่อยู่ข้างหน้า ว่ามีความเกี่ยวข้องกับคำข้างหลังอย่างไร แต่ with กับ by ก็มีความหมายคล้ายคลึงกันมาก จนเราสับสนเลือกไม่ถูกว่าจะใช้ตัวไหนดี วันก่อนเราได้บอกถึงวิธีการเลือกใช้ by ไปแล้ว วันนี้มี 6 วิธีง่ายๆ ในการเลือกใช้ “with” มาฝาก

หลักการใช้ with

1. มักจะตามหลังด้วย อวัยวะ หรือส่วนต่างๆของร่างกาย
I point with my fingers.
Italians talk with their hands.
Do not eat with your left hand in India.
I think with my brain.
I love with my heart.

2. ใช้เพื่อบ่งชี้ "โดยใช้" อาทิ การใช้เป็นเครื่องมือ / เป็นอุปกรณ์ / เครื่องมือ / เครื่องตรวจวัด / เครื่องดนตรี เป็นต้น ตัวอย่าง
I eat sushi with chopsticks.
How do you write? I write with a pen.
I cook with microwave.

3. ใช้เพื่อแสดงการอยู่ด้วยกัน หรือมีความเกี่ยวข้องกัน
I ate lunch with John and Kate.
John was with me when the accident occurred.
In France, café au lait is filtered coffee with milk, served in a large bowl at breakfast.
I cook with wine.
He has been working with his brother at the restaurant.

4. ใช้เพื่อระบุข้อตกลง หรือความเข้าใจ Used to indicate agreement or understanding:
Are you with me? Yes, I am completely with you.
He agrees with me.

5. ใช้ในการแสดงความรู้สึก
I am emailing you with my sincere apology.
I look to the future with confidence.

6. ใช้เพื่อบ่งชี้ว่า “มี” สิ่งนั้น
She speaks English with a French accent.
I met a girl with blonde hair and blue eyes.
People with a lot of money are not always happy.